แนะนำ นักศึกษาใหม่

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

คณะอาชญาวิทยา
โคนันรุ่นที่ 4 (2)
ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2
คณะอาชญาวิทยา Open House 2022 -3
คณะอาชญาวิทยา Open House 2022 -6

ระยะเวลาในการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ เทอม S/2567
วันที่สมัคร: ขณะนี้ ถึงวันที่  8 มิถุนายน 2567
*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีที่นั่งเต็ม*

คำถามเกี่ยวกับการสมัครเรียน

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่าผู้ที่จบ ปวช. ปวส. และ กศน.
  • ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม


การพิจารณาเข้าศึกษา

  • พิจารณาจากทุกวุฒิการศึกษา และการสอบสัมภาษณ์

1.ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์
อุไรรัตน์ (ตึก 1)
2.เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัคร (ซื้อได้ที่ห้องรับสมัคร ชุดละ 300 บาท)
– บัตรประชาชนตัวจริง
– ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด 4 ภาคเรียนขึ้นไป
– ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– สำหรับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่ามาแล้ว ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์เท่านั้น

1. กรอกใบสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ (กรอกใบสมัครออนไลน์)

คลิก :>> https://admissiononline.rsu.ac.th/
2. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
2.1 สำเนาบัตรประชาชน
2.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 หรือ 6 ภาคเรียน 1 ฉบับ
2.3 รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว
3. ชำระเงินค่าสมัคร ผ่าน QR Code ด้วย Mobile Banking (300 บาท)
4. ระบบตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัคร พร้อมแจ้งผลกลับไปยัง E – Mail ของท่านภายใน 24 ชม.
5. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา Login เข้าระบบ โดยนำรหัสที่ได้รับทาง e-mail ดำเนินการเข้าระบบ (เดิม) อีกครั้ง เพื่อทำการลงทะเบียนเรียน และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

คลิก :>> http://itscdevtest.rsu.ac.th:90/Account/StdLogin

Contact

โทรศัพท์ : 029972200 ต่อ 1283
โทรสาร : 029972200 ต่อ 1216
อีเมล : cjarsu@gmail.com

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Follow us