คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

Criminology and Justice Administration Rangsit University

คณะอาญชาวิทยา
คณะอาชญาวิทยา
RSU_30062565-0942-049
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม-5
RSU_23012566-294
RSU_23012566-260
RSU_23012566-304
CJA Banner-3

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ช่วยสรรค์สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ด้านอาชญาวิทยา
และนิติวิทยาศาสตร์ ที่สามารถทำงานในหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ อาชญาวิทยา
และการบริหารงานยุติธรรม อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ภาพกิจกรรม

แนะนำนักศึกษาใหม่

หน่วยงานที่มีความร่วมมือกับคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

Logo-โลโก้ กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์
Department of Corrections

Logo-โลโก้ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Royal Police Cadet Academy

Logo-โลโก้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Central Institute of Forensic Science

Logo-โลโก้ กรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ
Department of Probation

สถาบันนิติวัชร์
Nitivajra Institute

กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice

บุคลากร

คณบดีคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม

คณบดีคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล

ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

ผศ.ดร.อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

WHY CJA at RSU ?

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

       เป็นสาขาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ที่แรกของประเทศไทยที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติกับอาจารย์มากประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย

       การเรียนเป็นการบูรณาการศาสตร์ด้านอาชญาวิทยา (เช่น วิชาทฤษฎีอาชญาวิทยา การบริหารงานตำรวจ กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเมือง เหยื่อวิทยา เป็นต้น) และด้านนิติวิทยาศาสตร์ (เช่น การบริหารจัดการและตรวจสถานที่เกิดเหตุ การพิสูจน์หลักฐาน หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์และกฎหมาย เป็นต้น)

 • ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ อาชญาวิทยา และกระบวนการยุติธรรม
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือทำงานในภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม การรักษาความปลอดภัย และประกอบธุรกิจด้านความปลอดภัย
 • นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์

หลักสูตรปริญญา

 • หลักสูตรปริญญาตรี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  126 หน่วยกิต
 • หลักสูตรปริญญาโท จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  36 หน่วยกิต
 • หลักสูตรปริญญาเอก รูปแบบ 1.1 และ รูปแบบ 2.1
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

  48 หน่วยกิต
 • หลักสูตรปริญญาเอก รูปแบบ 2.2
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

  72 หน่วยกิต 

เงื่อนไขการสมัคร​

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่าผู้ที่จบ ปวช. ปวส. และ กศน.
 • ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม


การพิจารณาเข้าศึกษา

 • พิจารณาจากทุกวุฒิการศึกษา และการสอบสัมภาษณ์

กำหนดรับสมัครนักศึกษา

 • ปริญญาตรีเทอม S/2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 ส.ค. 2566

ประเมินค่าใช้จ่าย

ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • หลักสูตรปริญญาตรี:  350,000 บาท
 • หลักสูตรปริญญาโท:   200,000 บาท
 • หลักสูตรปริญญาเอก: 450,000 บาท

ภาพกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Contact

โทรศัพท์ : 029972200 ต่อ 1283
โทรสาร : 029972200 ต่อ 1216
อีเมล : cjarsu@gmail.com

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Follow us