คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เรียนอะไร 2022

อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ เค้าเรียนอะไรบ้าง? #ทีมโคนัน

     อยากโคฟเป็นโคนัน ชื่นชอบเเนวสอบสวน สืบสวน มาตามล่าหาความจริงไปกับสาขาวิชาอาชญาวิทยาเเละนิติวิทยาศาสตร์ ม.รังสิต กันครับ ที่นี่เราเรียนเเบบเข้มข้น ทั้งทฤษฎีเเละปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ไปดูกันครับว่าคลาสโคนันนั้นเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เรียนอะไร 2022

ยุทธวิธีตำรวจ

     น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิด ประโยชน์ของยุทธวิธีตำรวจ หลักการสังเกต การจดจำ และการบันทึกตำหนิ รูปพรรณ สัณฐานผู้ต้องสงสัย การนำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันตนเองจากคนร้าย หรือเมื่ออยู่ใน สถานการณ์คับขัน การป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม เทคนิคการป้องกันการเกิดอาชญากรรมโดยการจัดสภาพแวดล้อม การทำหน้าที่ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสนับสนุนกิจการงานตำรวจตามหลักกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เรียนอะไร 2022

การพิสูจน์หลักฐาน

     เรียนรู้ขอบเขตงานพิสูจน์หลักฐาน, เทคนิคการตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบพยานหลักฐาน: รอยลายนิ้วมือและฝ่ามือ อาวุธปืน/ร่องรอยเครื่องมือ/รอยกดประทับอื่น ๆ เอกสาร, พยานหลักฐานทางชีววิทยา รวมทั้งพยานหลักฐานทางเคมี/ฟิสิกส์ การวิเคราะห์อาชญากรรมโดยนำผลการตรวจพิสูจน์มาบูรณาการกับข้อมูลจากการสืบสวน

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เรียนอะไร 2022

การบริหารจัดการและตรวจสถานที่เกิดเหตุ

     ว่าด้วยเรื่องของการบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ได้แก่ การเตรียมการ การเข้าสู่สถานที่เกิดเหตุ การป้องกันรักษาสถานที่เกิดเหตุ การสำรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น การประเมินวัตถุพยานและวางแผน การจดบันทึก การถ่ายภาพ การทำแผนผัง การค้นหาวัตถุพยาน การเก็บและบรรจุหีบห่อวัตถุพยาน การสำรวจสถานที่เกิดเหตุครั้งสุดท้าย และการส่งคืนสถานที่เกิดเหตุ การวิเคราะห์และการย้อนลำดับเหตุการณ์การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การฝึกปฏิบัติตรวจสถานที่เกิดเหตุจำลองในคดีต่าง ๆ

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เรียนอะไร 2022

พิษวิทยาสำหรับนิติวิทยาศาสตร์

     นิติวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิษวิทยา การดูดซึม การกระจายตัว เมแทบอลิซึม การขับถ่ายสารพิษ กลไกการออกฤทธิ์ การตรวจวินิจฉัยทางพิษวิทยา อัลกอฮอล์ไกลคอลและอัลดีไฮด์ สารระเหย โลหะ ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช ยาแก้ปวดลดไข้ ยาที่มีฤทธิ์คล้ายฝิ่น ยาออกฤทธิ์กระตุ้นและกดระบบประสาทส่วนกลาง การติดตามระดับของยาที่ใช้ในการรักษา หลักการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการตรวจทางพิษวิทยา

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เรียนอะไร 2022

องค์กรอาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาติ

     เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายและลักษณะขององค์กรอาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาติ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับพฤติกรรมอาชญากรรมที่กระทำเป็นองค์กร รูปแบบขององค์กรอาชญากรรมที่น่าสนใจ ปัญหาขององค์กรอาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย บทบาทของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ใช้ในการจัดการกับปัญหาองค์กรอาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาติ กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทั่วโลก รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เรียนอะไร 2022

     หากน้องๆ ชอบเเนวสอบสวน สืบสวน อยากลองโคฟเป็นโคนัน ก็สามารถมาตามล่าหาความจริงไปกับสาขาวิชาอาชญาวิทยาเเละนิติวิทยาศาสตร์ ม.รังสิต หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพี่ๆ คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมได้ที่ https://www.facebook.com/justice.rsu

#ทีมโคนัน #Dek66 #สาขาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

Contact

โทรศัพท์ : 029972200 ต่อ 1283
โทรสาร : 029972200 ต่อ 1216
อีเมล : cjarsu@gmail.com

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Follow us