หลักสูตรปริญญาตรี

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

คณะอาชญาวิทยา
โคนันรุ่นที่ 4 (2)
ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2
คณะอาชญาวิทยา Open House 2022 -3
คณะอาชญาวิทยา Open House 2022 -6
สมัครเรียน คณะอาชญาวิทยา

อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (Criminology and Forensic Science)

    สาขาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ ในการบูรณาการความรู้ด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้แบบสหวิทยาการ

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (Criminology and Criminal Justice)

    สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หลักสูตรนี้มีเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและองค์ความรู้ ในสาขาสามารถนำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม และช่วยแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ซับซ้อนและ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอันส่งผลกระทบต่อความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชน

Contact

โทรศัพท์ : 029972200 ต่อ 1283
โทรสาร : 029972200 ต่อ 1216
อีเมล : cjarsu@gmail.com

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Follow us