ประวัติของคณะอาชญาวิทยาฯ

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

ม.รังสิต 2
ม.รังสิต
ตึก 3
ภาพกิจกรรมคณะอาชญาวิทยา -5

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

ประวัติและความเป็นมา

      “คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมเริ่มก่อตั้งในปี 2552 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทในปีการศึกษา 2552 และเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา 2559 และปริญญาตรีในปีการศึกษา 2561 โดยคณะมุ่งผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านสหวิทยาการในด้านสังคมวิทยา จิตวิทยา กฎหมาย การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสื่อสารมวลชน มาบูรณาการเพื่อการควบคุม ป้องกัน บำบัดและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากขึ้น  โดยถ่ายทอดความรู้บนพื้นฐานของแนวคิด ฐานคติ ทฤษฎี ผ่านระบบ กระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดันให้สังคมได้ตระหนัก เห็นความสำคัญของอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ  นำไปสู่การกำหนดทิศทาง วิธีการและมาตรการของการแก้ไขปัญหา ผ่านกระบวนการยุติธรรมทางหลักและทางเลือก เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน รวมถึงการให้บริการวิชาการแก่สังคม พร้อมกับการตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมในด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพอีกด้วย”

ปรัชญา (Philosophy)

     “คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมุ่งผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ให้สามารถนำองค์ความรู้ในรูปแบบสหวิทยาการที่อาศัยศาสตร์จากหลายสาขาทั้งในด้านสังคมวิทยา จิตวิทยา กฎหมาย การเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชนมาอธิบายอาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญากร เพื่อใช้ในการควบคุม ป้องกัน บำบัดและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น โดยถ่ายทอดความรู้บนพื้นฐานของแนวคิด ฐานคติ ทฤษฎี ผ่านระบบกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดันให้สังคมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ  อันจะนำไปสู่การกำหนดทิศทาง วิธีการและมาตรการของการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักหรือกระบวนการยุติธรรมแบบฟ้องร้องและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน”

ม.รังสิต 2
วิสัยทัศน์ (Vision)

“คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เป็นส่วนหนึ่งของขุมพลังแห่งปัญญาของชาติ เพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมประชาธิปไตย”

ภาพกิจกรรม คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม -4

พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตบัณฑิต อุดมปัญญา มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ จิตสาธารณะและพร้อมเป็นพลเมืองโลก
  2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านนโยบายความปลอดภัย การป้องกันปัญหาอาชญากรรม ตลอดจน

“ร่วมวางแผนงานด้านการบริหารงานยุติธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมธรรมาธิปไตยให้แก่สังคมและประเทศชาติ”

ปณิธาน (Resolution)

“การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงและมีคุณธรรม สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคม”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ การประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ด้านอาชญาวิทยา ด้านการบริหารงานยุติธรรมและด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้สามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรมในสังคมได้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
  2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
  3. ให้สังคมเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมและความปลอดภัยในสังคม โดยกำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
  4. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกันกับสาขาวิชาต่าง เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษาค้นคว้า วิจัย ในระดับสูงขึ้น
  5. เพื่อเป็นผู้นำด้านวิชาการและเป็นผู้นำด้านการวิจัย ในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
ภาพกิจกรรม คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม-2

Contact

โทรศัพท์ : 029972200 ต่อ 1283
โทรสาร : 029972200 ต่อ 1216
อีเมล : cjarsu@gmail.com

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Follow us