บุคลากร

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

บุคลากร

ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล

รองอธิการบดีฝ่ายความปลอดภัย / ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช2545
รป.บ. (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ2541
ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล2544
M.A. (Social  Research) Master of Research in Sociology, School of Social Science, University of  Aberdeen, United Kingdom2550

ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล

2551
Ph.D. in Sociology, School of Social Science, University of Aberdeen, United Kingdom2555

 

 • ความเชี่ยวชาญทางด้านอาชญาวิทยาและระบบงานตำรวจ
งานวิจัย 
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล และอารณีย์ วิวัฒนาภรณ์. (2566). ชุมชนปลอดภัยกับการประยุกต์ใช้แนวคิดผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจในประเทศไทยเปรียบเทียบประเทศสหราชอาณาจักร. สนับสนุนทุนวิจัยโดยมหาวิทยาลัยรังสิตและแหล่งทุนภายนอก.
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล และคณะ (2563). วิเคราะร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฉบับปี พ.ศ…. สถาบันพระปกเกล้า.
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล และคณะ (2563). วิเคราะร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา ฉบับปี พ.ศ…. สถาบันพระปกเกล้า.
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล และคณะ (2562). การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานราชทัณฑ์ไทยเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.     
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล และคณะ (2562). การพัฒนาและจัดทำหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับให้บริการฝึกอบรมให้กับบุคลากรด้านรักษาความปลอดภัย. สนับสนุนโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน).                             
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล และคณะ (2561) โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน. สนับสนุนโดยกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม         
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล และคณะ (2560). การศึกษาข้อเสนอในเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล และคณะ (2560) ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนจราจรเพื่อใช้ในด้านความปลอดภัยทางถนน. สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลขอนแก่น.
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล และจอมเดช ตรีเมฆ (2558). โครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย: ชุมชนเมืองเอก มหาวิทยาลัยรังสิต. แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง  ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต  
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล, ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม และศุภกร ปุญญฤทธิ์ (2558). โครงการวิจัยเชิงทดลองนำมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดหญิงในประเทศไทย. กระทรวงยุติธรรม
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล และเสกสัณ เครือคำ (2558). โครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลคดีผลิต ครอบครอง เสพพืชเสพติด  (กัญชาและกระท่อม). สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ป.ป.ส.)
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล, เสกสัณ เครือคำ และจอมเดช ตรีเมฆ (2556). โครงการสำรวจ 1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบริการและการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, 2) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ3) ระดับความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีต่อภาพลักษณ์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล, เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และเสกสัณ เครือคำ (2555). การศึกษาทบทวนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบงานตำรวจ.  สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม                         
 • Poothakool, K. (2020). Envisaging the future for policing and public health  globally. Center for Law Enforcement and Public Health (CLEPH), Australia.      
 • Poothakool, K. (2015). The role of law enforcement in community based drug treatment and the impact on crime prevention. Bangkok: UNODC.
 • Poothakool, K. (2014). Training modules on HIV for Police Services. Bangkok: UNODC.
บทความทางวิชาการ/วารสาร  
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล และคณะ (2565). การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานราชทัณฑ์ไทยเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 • Poothakool, K. (2020). Envisaging the future for policing and public health globally. Center for Law Enforcement and Public Health (CLEPH), Australia.  
 • Poothakool, K. (2015). The role of law enforcement in community based drug treatment and the impact on crime prevention. Bangkok: UNODC.
 • Poothakool, K. and Meephiam, P. (2022). Law enforcement and public health approaches in the Asia-Pacific region. ‘Journal of Community Safety and Well-Being’, 7(Suppl 1). 
 • Poothakool, K. (2018). ‘The role of law enforcement in community based drug treatment and the impact on crime prevention’. International Journal of Criminology and Sociology, 7, 250-259.
 • Poothakool, K. (2014) ‘Police Reform Perspectives.’ The Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.1, No 1, p. 35-42.
 • Poothakool, K. and Glendinning, A. (2013). ‘Police Reform in Thailand Post-2006’. International Journal of Criminology and Sociology, Vol.2, 371-384.
ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)
 • Poothakool, K. (2023, September). ‘Community safety in respect of implementing the Use of Community-Oriented Public Police Auxiliaries in Thailand through Comparisons with the United Kingdom.’ Presentation at the International Conference on 23rd Annual Conference of the European Society of Criminology, Florence, Italy.
 • Poothakool, K. and Meephiam, P. (2022). Law enforcement and public health approaches in the Asia-Pacific region.‘Journal of Community Safety and Well-Being’, 7(Suppl 1). 
 • Poothakool, K. (2021, June). ‘Envisaging the future for policing and public health globally’. Online presentation at the International Conference on Etf Regional Research Updates. Center for Law Enforcement and Public Health (CLEPH), Australia.
 • Poothakool, K. (2020, November) ‘Police-Community Issues and the Police As Community’. Online presentation at the International Conference on Society forPolice and Criminal Psychology (SPCP), USA.
 • Poothakool, K. (2019, September) ‘The correctional system in Thailand in comparison with Malaysia’. Paper presented at the International Conference on Society for Police and Criminal Psychology (SPCP), Arizona, USA.
 • Poothakool, K. and Vivatthanaporn, A. (2018). Policy and practices for the ASEAN  Community offenders.Paper presented at the International conference on Applied Research in Engineering, Science and Technology 14th – 15th September 2018, Brussels, Belgium.  
 • Poothakool, K. and Terdudomtham, Y. (2017, September) ‘The study of policy proposal to solve road traffic accident in Thailand’. Paper presented at the meeting of the International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS), Rome, Italy.                                    
 •  Sciences (ICESS), Rome, Italy. P.8-13.

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม

คณบดีคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

น.บ. (นิติศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง2527
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2531
Ph.D. (Economics), University of Wisconsin-Madison, U.S.A.2537
 • การวิเคราะห์ และการบูรณาการงานยุติธรรม     
 • อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเมือง  
งานวิจัย
 • Pongsiri Ta-in and Thamavit Terdudomtham (2020). Efficiency Enhancement of Law Enforcement to Prevent and Resolve a Ponzi Scheme Problem in the Transnational Venture Capital. RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (RJSH), 7(1), January – June 2020. หน้า 1-13.
 • เบญญาภา มารินทร์, ศุภกร ปุญญฤทธิ์, ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม. (2560). “แนวทางการป้องกันการเป็น เหยื่อของเว็บไซต์วารสารทางวิชาการที่ถูกปลอมแปลง”. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,ปีที่ 10 ฉบับที่ 2, (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) 185-220 น.
 • ศศิวิมล ทองกลม และธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม. (2563). รูปแบบที่เหมาะสมในการให้บริการตรวจพิสูจน์หลักฐานภาคเอกชนในประเทศไทย.วารสารกระบวนการยุติธรรม, 13(3). (กันยายน – ธันวาคม 2563)หน้า 1-20
 • นิรันดร์ ไชยชมภู, ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม (2565). ข้อเสนอเชิงนโยบายในการกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ต้องเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน). หน้า 50-90
 • โสรัตน์ กลับวิลา และธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม. (2566). การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร. วารสารกระบวนการยุติธรรม, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน), หน้า 69-91.
บทความทางวิชาการ/วารสาร  
 • นวภัทร สมกำเนิด และธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม. (2562). อาชญากรรมข้ามชาติ: การใช้บัตรเครดิตปลอมของอาชญากรข้ามชาติรัสเซียและกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก (กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช) ในประเทศไทย. วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ. 5(2). (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562). 222-238.
ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)
 • ดิษฐภัทร  บวรชัย, ศุภกร ปุญญฤทธิ์ และ ธรรมวิทย์  เทอดอุดมธรรม.(2561). การทุจริตของข้าราชการตำรวจ.การประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 1 “การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย”. มหาวิทยาลัยรังสิต 22 มิถุนายน 2561. หน้า 41-44.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง2560
บธ.บ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ2540
บธ.ม (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2546
ปร.ด. (การบริหารกระบวนการยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2560
 • กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน
 • ความรุนแรงในครอบครัว
 • อาชญาวิทยา (Criminology)
 • นโยบายทางอาญา (Criminal Policy)
งานวิจัย
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล, อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ และคณะ (2560). ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนจราจรเพื่อใช้ในด้านความปลอดภัยทางถนน. สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลขอนแก่น.
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล, อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ และคณะ (2561). โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน. สนับสนุนโดยกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม.
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล, อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ และคณะ (2562). การพัฒนาและจัดทำหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับให้บริการฝึกอบรมให้กับบุคลากรด้านรักษาความปลอดภัย.สนับสนุนโดยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล, อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ และนวภัทร สมกำเนิด (2563). วิเคราะห์ร่างรายงาน สถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมประจำ ปี พ.ศ.2562. สำนักงานกิจการยุติธรรม. กระทรวงยุติธรรม.

 • อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์,นวภัทร สมกำเนิด (2563).รูปแบบการติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด:กรณีการให้คำปรึกษาเฉพาะราย ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว
บทความวิจัย (Academic Articles)
 • Jermsittiparsert,K., Trimek,J., & Vivatthanaporn, A. (2015). Fear of Crime among People in MuangAke, LakHok, Muang, Pathumthani. The Social Sciences, 10(1), 21 Jul , 2430.  

 • อิสริยา สันติธรรม,อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์.(2564).”แนวทางการควบคุมตนเองของเด็กและเยาวชนที่ไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ กรณีศึกษา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา”,วารสารกระบวนการยุติธรรม,14(3),79101.

 • เขมจิรา บัณฑูรนิพิท,อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์,นวภัทร ณรงค์ศักดิ์.(2564).ปัญหาผู้อพยพชาวกัมพูชาลักลอบเข้าประเทศไทย.วารสารอาชญาวิทยาและสังคมศาสตร์,3(2).(กรกฎาคมธันวาคม 2564),น.85100.
 • อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์,นวภัทร สมกำเนิด . ( 2564 ).รูปแบบการติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด:กรณีการให้คำปรึกษาเฉพาะราย ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว.นิตยสารบทบัณฑิตย์, เล่มที่ 77 ตอน 4.(2564):น.48-78
 • อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ . (2561).กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนกับองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (Juvenile Justice with High  Performance Organization). วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและ
  นิติวิทยาศาสตร์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ,ฉ.2 กรกฎาคม – ธันวาคม,น.96110.
 • อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ . ( 2563 ).”ความรุนแรงในครอบครัวเด็กและเยาวชนกระทำผิด”.นิตยสารบทบัณฑิตย์, เล่มที่ 76 ตอน 2.(2563):3664.

บทความนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • Poothakool, K. and Vivatthanaporn, A. (2018). Policy and practices for the ASEAN Community offenders. Paper presented at the International conference on Applied Research in Engineering, Science and Technology 14th 15th September 2018, Brussels, Belgium.

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นวภัทร ณรงค์ศักดิ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  / หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

ศศ.บ (โครงการรัสเซียศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2555
Master Degree (International Relations) Ural federal university2558
Ph.D. (Historical Sciences) History of International Relations and Foreign Policy                              Ural Federal University (Russia)2561
 • อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational crime

 • องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational organized crime)

 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 • เด็กและเยาวชน (Juvenile) 
 • ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน (Juvenile violence)
 • ภาษารัสเซีย (Russian Language)
งานวิจัย
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล, อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ และนวภัทร สมกำเนิด. (2563). วิเคราะห์ร่างรายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมประจำ ปี พ.ศ.2562. สำนักงานกิจการยุติธรรม. กระทรวงยุติธรรม.

 • อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ และนวภัทร สมกำเนิด. (2563). รูปแบบการติดตามประเมินผลผู้ เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด: กรณีการให้คำปรึกษาเฉพาะราย ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดลาดหลุมแก้ว. สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต                                                
บทความวิจัย (Research Article)
 • เขมจิรา บัณฑูรนิพิท,อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์,นวภัทร ณรงค์ศักดิ์.(2564).ปัญหาผู้อพยพชาวกัมพูชาลักลอบเข้าประเทศไทย.วารสารอาชญาวิทยาและสังคมศาสตร์,3(2).(กรกฎาคม–ธันวาคม 2564),น.85–100.

 • อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์,นวภัทร สมกำเนิด . ( 2564 ).รูปแบบการติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด:กรณีการให้คำปรึกษาเฉพาะราย ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว.นิตยสารบทบัณฑิตย์, เล่มที่ 77 ตอน 4.(2564):น.48-78                   

 • สกลกฤษณ์ เอกจักรวาล, นวภัทร ณรงค์ศักดิ์. (2565). นโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของภาคเอกชนในประเทศไทย. วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1: มกราคม-มิถุนายน 2565, หน้า 1-16.     
 • นวภัทร ณรงค์ศักดิ์, อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์. (2566). สถานศึกษาต้นแบบในการป้องกันการกลั่นแกล้ง ข่มเหง รังแกกันในโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา. วารสารกระบวนการยุติธรรม, 16(1), น.35-68.
บทความวิชาการ (Academic Article)
 • นวภัทร สมกำเนิด และธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม. (2562). อาชญากรรมข้ามชาติ: การใช้บัตรเครดิตปลอมของอาชญากรข้ามชาติรัสเซียและกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก (กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช) ในประเทศไทย. วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม .หน้า 222-238.

อาจารย์เจตนิพิฐ ศรีสิงหสงคราม

อาจารย์ประจำคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2558

วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

2562
 • นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science)
 • นิติมานุษยวิทยา (Forensic Anthropology)
 • ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล (Artificial Intelligence for Human Identification)
 • การพิสูจน์หลักฐาน (Criminalistics)
บทความวิชาการ
 • Srisinghasongkram J, Mahacharoen T, Singsuwan P, Mahakkanukrauh P. Preliminary Study of Craniofacial Superimposition by Mathematics Programming in a Thai Population. Med & Health 2019; 14: 235-241.
 • Srisinghasongkram J, Arunorat J, Singsuwan P, Mahakkanukrauh P. Development of craniofacial superimposition: A review. Int. J. Morphol 2022; 40(6):1552-1559.
 • Ouamthong R, Mahacharoen T, Inthasan C, Srisinghasongkram J, Singsuwan P, Mahakkanukrauh P. A Comparison of effectiveness of sex estimation from the calcaneus and talus in a Thai population. Int. J. Morphol 2023; 41(1):268-277.
Awards
 • The Excellent award of the Distinguished Thesis Award Project Year 2019, from Royal Police Cadet Academy
 • Second Runner-up award of Innovation for Crime Combating Contest 2020 (I4C-2020), from Ministry of Justice (Department of Special Investigation) and Mahidol University
 • Best Presentation award (Poster session) from 2023 7th International Conference on Medical and Health Informatics (ICMHI 2023)
Academic Presentations
 • Academic Exhibition Day of Chulachomklao Royal Military Academy 2019 at Chulachomklao Royal Military Academy, Nakhon Nayok, Thailand
  Topic: Applying Mathematics Programming in Craniofacial Superimposition for Resemblance Assessment of Facial Photo and Skull Photo
 • Innovation for Crime Combating Contest 2020 at Mahidol University, Nakhon Pathom, Thailand
  Topic: Applying Mathematics Programming in Craniofacial Superimposition for Resemblance Assessment of Facial Photo and Skull Photo
 • 2023 7th International Conference on Medical and Health Informatics (ICMHI 2023) at Kyoto Tower Hotel, Kyoto, Japan
  Topic: 2D-2D Craniofacial Superimposition Using a Genetic Algorithm for Human Identification: A Preliminary Study in a Thai Population

อาจารย์นันทิชา  โสมนัส

อาจารย์ประจำคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

วท.บ. (วิทยาศาตรบัณฑิต)  วิชาเอก ชีววิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2560
วท.ม. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขานิติวิทยาศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ2565
  
 •  นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science)
 •  การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา (Biological evidence Investigation)
 •  การพิสูจน์หลักฐาน (Criminalistics)

Sommanus N, Mahacharoen T.

The Cuticle Hair Analysis of Drug Abusers

by Scanning Electron Microscope. Journal of Criminology and Forensic Science 2021; 7(2):1-15.

ดร.พรรษพร  สุวรรณากาศ

อาจารย์ประจำคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโทอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558
ศศ.ม. นโยบายสังคม สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2560
ปร.ด. อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2564
 • ทฤษฎีอาชญาวิทยา

 • การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังสูงอายุ สัมนาอาชญาวิทยา

 • หลักสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมทางสังคม

 • งานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม

งานวิจัย
 • ปิเตอร์ รักธรรม, พรรษพร สุวรรณากาศ, Heilo Brites da Silva และ ลลิตา ดำรงกุลกำจร. (2565). การบริหารความเสี่ยงและการพัฒนากลยุทธ์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยไทยในสถานการณ์ COVID 19, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

บทความวิชาการ
 • พรรษพร สุวรรณากาศ. (2565). การสืบเสาะและพินิจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา. วารสารอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์, 8(1), 137–149.

 • พรรษพร สุวรรณากาศ. (2566). การผสานรอยต่อจากเรือนจําสู่ชุมชนสําหรับผู้ต้องขังสูงอายุ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 17. ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน. หน้า 1-15.

 • พรรษพร สุวรรณากาศ. (2566). การวิเคราะห์กะบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังสูงอายุ. วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 16 เล่ม 1. มกราคม-เมษายน. หน้า 149-168.
Proceeding
 • Nanthakorn. B, Ractham.P & Suwannakart, P. (2022). Digital Inequalities at High Schools in hailand: A Survey-Based Exploration Leading to Expert-Backed Bridging Strategies. Proceeding on The 22nd International Conference on Electronic Business, Bangkok, Thailand, 13-17 October 2022.
 • Nanthakorn. B, Ractham. P, Suwannakart.P, Damroungkunkamjorn. L & Chotisarn. N, (2022). Exploring IT Affordances and Risk Management for Internationalization Activities. Proceeding on The 23rd International Conference on Electronic Business, Taiwan, 19-23 October 2023.

ดร.กิตติศักดิ์  เหมือนดาว

อาจารย์ประจำคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

วท.บ. วิทศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2560
วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร2562
วท.ด. นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร2565
 • นิติวิทยาศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์เคมี

 • งานยุติธรรม

งานวิจัย
 • Peerapong Sangwanangkul, Kittisak Muandao, Yupin Onsiri & Chainarong Rattanakreetakul. (2018). Effects of prochloraz, hot prochloraz, hot water and cinnamon extract on fruit quality and anthracnose occurrence of Yuwen mango after storage in simulated sea shipping export. Agricultural Science Journal, 49(suppl. 4), 247-250.
 • Muandao, K., Choosakoonkriang, S. and Niyomdecha, M. Comparative extraction method of Mitragynine for forensic science,. In National Conference in Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok. (in Thai), pp. 153-160, 2018.
 • Niyomdecha, M., Muandao, K., Kuttiyod, T., & Sanongkiet, S. (2022). α-glucosidase inhibition activities of crude extract and mitragynine from Mitragyna Speciosa Korth. International Journal of Health Sciences, 6(S3).https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS3.8448
 • Kittisak Muandao et al/ Methods for separating mitragynine from kratom leaves for use as standardized substances in forensic science. NeuroQuantology|June 2022| Volume20|Issue6|Page 2493-2499| doi: 10.14704/nq.2022.20.6.NQ22240
 • Niyomdecha, M., Muandao, K., Sanongkiet, S., Jaramornburapong, C. (2023). PHYTOCHEMICAL SCREENING AND α-GLUCOSIDASE INHIBITORS ACTIVITY OF MITRAGYNA SPECIOSA KORTH. Eur. Chem. Bull. 2023, 12(5), 1925-1935
บทความวิชาการ
 • Muandao, K., Niyomdecha, M. (2023). General knowledge about kratom and the police’s attitude towards removing Kratom from list of Schedule 5 (V) Drugs. Journal of Educational Innovation and Research, 7(4), 1238–1252. https://doi.org/10.14456/jeir.2023.102
เจ้าหน้าที่คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

นางสาวธรานันท์ ภาคาใจ (พี่ยิ้ม)

เจ้าหน้าที่คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

นายการุณ ทองชิด (พี่อ้น)

เจ้าหน้าที่คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

นางสาวจุฑามาศ ยะมะคุปต์ (พี่ยีนส์)

เจ้าหน้าที่คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

อีเมลล์  Juthamas.y@rsu.ac.th

Contact

โทรศัพท์ : 029972200 ต่อ 1283
โทรสาร : 029972200 ต่อ 1216
อีเมล : cjarsu@gmail.com

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Follow us