บุคลากร

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

บุคลากร

ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล

ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช2545
รป.บ. (ตำรวจศาสตร์) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ2541
ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล2544
M.A. (Social Science) University of Aberdeen, United Kingdom2550
ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล2551
Ph.D. (Sociology) University of Aberdeen, United Kingdom2555
 • ความเชี่ยวชาญทางด้านอาชญาวิทยาและระบบงานตำรวจ
งานวิจัย 

กฤษณพงค์ พูตระกูล และคณะ (2562). การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานราชทัณฑ์ไทยเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

บทความทางวิชาการ/วารสาร  

Poothakool, K. (2018). The role of law enforcement in community based drug treatment and the impact on crime prevention. International Journal of Criminology and Sociology, 7, 250-259.

ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)

Poothakool, K. and Vivatthanaporn, A. (2018). Policy and practices for the ASEAN 

Community offenders.Paper presented at the International conference on Applied 

Research in Engineering, Science and Technology 14th – 15th September 2018, Brussels, Belgium.  

Poothakool, K. (2019, September). The correctional system in Thailand in comparison  with Malaysia. Paper presented at the meeting of the International Conference on Society for Police and Criminal Psychology, Arizona, USA.

Poothakool, K. and Terdudomtham, Y. (2017, September). The study of policy proposal to solve road traffic accident in Thailand. Paper presented at the meeting of the International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS), Rome, Italy. P.8-13.

คณบดีคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม

คณบดีคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

น.บ. (นิติศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง2527
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2531
Ph.D. (Economics), University of Wisconsin-Madison, U.S.A.2537
 • การวิเคราะห์ และการบูรณาการงานยุติธรรม     
 • อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเมือง  
งานวิจัย
 • Pongsiri Ta-in and Thamavit Terdudomtham (2020). Efficiency Enhancement of Law Enforcement to Prevent and Resolve a Ponzi Scheme Problem in the Transnational Venture Capital. RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (RJSH), 7(1), January – June 2020. หน้า 1-13.
 • เบญญาภา มารินทร์, ศุภกร ปุญญฤทธิ์, ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม. (2560). “แนวทางการป้องกันการเป็น เหยื่อของเว็บไซต์วารสารทางวิชาการที่ถูกปลอมแปลง”. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,ปีที่ 10 ฉบับที่ 2, (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)          185-220 น.
 • ศศิวิมล ทองกลม และธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม. (2563). รูปแบบที่เหมาะสมในการให้บริการตรวจพิสูจน์หลักฐานภาคเอกชนในประเทศไทย.วารสารกระบวนการยุติธรรม, 13(3). (กันยายน – ธันวาคม 2563)หน้า 1-20
บทความทางวิชาการ/วารสาร  
 • นวภัทร สมกำเนิด และธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม. (2562). อาชญากรรมข้ามชาติ: การใช้บัตรเครดิตปลอมของอาชญากรข้ามชาติรัสเซียและกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก (กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช) ในประเทศไทย. วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ. 5(2). (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562). 222-238.
ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)
 • ดิษฐภัทร  บวรชัย, ศุภกร ปุญญฤทธิ์ และ ธรรมวิทย์  เทอดอุดมธรรม.(2561). การทุจริตของข้าราชการตำรวจ.การประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 1 “การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย”. มหาวิทยาลัยรังสิต 22 มิถุนายน 2561. หน้า 41-44.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง2560
บธ.บ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ2540
บธ.ม (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2546
ปร.ด. (การบริหารกระบวนการยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2560
 • กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน
 • ความรุนแรงในครอบครัว
 • อาชญาวิทยา (Criminology)
 • นโยบายทางอาญา (Criminal Policy)
งานวิจัย
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล, อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ และคณะ (2560). ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนจราจรเพื่อใช้ในด้านความปลอดภัยทางถนน. สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลขอนแก่น.
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล, อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ และคณะ (2561). โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน. สนับสนุนโดยกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม.
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล, อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ และคณะ (2562). การพัฒนาและจัดทำหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับให้บริการฝึกอบรมให้กับบุคลากรด้านรักษาความปลอดภัย.สนับสนุนโดยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล, อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ และนวภัทร สมกำเนิด (2563). วิเคราะห์ร่างรายงาน สถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมประจำ ปี พ.ศ.2562. สำนักงานกิจการยุติธรรม. กระทรวงยุติธรรม.

 • อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์,นวภัทร สมกำเนิด (2563).รูปแบบการติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด:กรณีการให้คำปรึกษาเฉพาะราย ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว
บทความวิจัย (Academic Articles)
 • Jermsittiparsert,K., Trimek,J., & Vivatthanaporn, A. (2015). Fear of Crime among People in MuangAke, LakHok, Muang, Pathumthani. The Social Sciences, 10(1), 21 Jul , 2430.  

 • อิสริยา สันติธรรม,อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์.(2564).”แนวทางการควบคุมตนเองของเด็กและเยาวชนที่ไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ กรณีศึกษา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา”,วารสารกระบวนการยุติธรรม,14(3),79101.

 • เขมจิรา บัณฑูรนิพิท,อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์,นวภัทร ณรงค์ศักดิ์.(2564).ปัญหาผู้อพยพชาวกัมพูชาลักลอบเข้าประเทศไทย.วารสารอาชญาวิทยาและสังคมศาสตร์,3(2).(กรกฎาคมธันวาคม 2564),น.85100.
 • อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์,นวภัทร สมกำเนิด . ( 2564 ).รูปแบบการติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด:กรณีการให้คำปรึกษาเฉพาะราย ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว.นิตยสารบทบัณฑิตย์, เล่มที่ 77 ตอน 4.(2564):น.48-78
 • อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ . (2561).กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนกับองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (Juvenile Justice with High  Performance Organization). วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและ
  นิติวิทยาศาสตร์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ,ฉ.2 กรกฎาคม – ธันวาคม,น.96110.
 • อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ . ( 2563 ).”ความรุนแรงในครอบครัวเด็กและเยาวชนกระทำผิด”.นิตยสารบทบัณฑิตย์, เล่มที่ 76 ตอน 2.(2563):3664.

บทความนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • Poothakool, K. and Vivatthanaporn, A. (2018). Policy and practices for the ASEAN Community offenders. Paper presented at the International conference on Applied Research in Engineering, Science and Technology 14th 15th September 2018, Brussels, Belgium.

หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

ดร.นวภัทร ณรงค์ศักดิ์

หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

ศศ.บ (โครงการรัสเซียศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2555
Master Degree (International Relations) Ural federal university2558
Ph.D. (History of International Relations and foreign policy) Ural federal university2561

 

 • อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational crime

 • องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational organized crime)

 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

งานวิจัย
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล, อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ และนวภัทร สมกำเนิด. (2563). วิเคราะห์ร่างรายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมประจำ ปี พ.ศ.2562. สำนักงานกิจการยุติธรรม. กระทรวงยุติธรรม.

 • อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ และนวภัทร สมกำเนิด. (2563). รูปแบบการติดตามประเมินผลผู้ เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด: กรณีการให้คำปรึกษาเฉพาะราย ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดลาดหลุมแก้ว. สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต
บทความวิจัย (Research Article)
 • เขมชยุตม์ โภคินจารุเสถียร, ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม และนวภัทร สมกำเนิด. (2564). การพัฒนานโยบายการใช้เรือนจำเอกชน. วารสารปริญญาปริทรรศน์. ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 : (มกราคม – มิถุนายน). หน้า 201-212.
 • เขมจิรา บัณฑูรนิพิท,อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์,นวภัทร ณรงค์ศักดิ์.(2564).ปัญหาผู้อพยพชาวกัมพูชาลักลอบเข้าประเทศไทย.วารสารอาชญาวิทยาและสังคมศาสตร์,3(2).(กรกฎาคม–ธันวาคม 2564),น.85–100.

 • อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์,นวภัทร สมกำเนิด . ( 2564 ).รูปแบบการติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด:กรณีการให้คำปรึกษาเฉพาะราย ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว.นิตยสารบทบัณฑิตย์, เล่มที่ 77 ตอน 4.(2564):น.48-78

บทความวิชาการ (Academic Article)
 • นวภัทร สมกำเนิด และธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม. (2562). อาชญากรรมข้ามชาติ: การใช้บัตรเครดิตปลอมของอาชญากรข้ามชาติรัสเซียและกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก (กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช) ในประเทศไทย. วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม .หน้า 222-238.

อาจารย์เจตนิพิฐ ศรีสิงหสงคราม

อาจารย์ประจำคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2558

วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

2562
 • นิติวิทยาศาสตร์  การพิสูจน์หลักฐาน  การตรวจสถานที่เกิดเหตุ

อาจารย์ประจำคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

อาจารย์รัชติพรรณ ปิติวรารมย์

อาจารย์ประจำคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) วิชาเอกเทคนิคการแพทย์ วิชาโทอณูชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2557
น.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2559
วท.ม. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ แขนงวิชา นิติวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2561
 • นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science)
 • นิติพันธุศาสตร์ (Forensic Genetic)
 • นิติเซโรวิทยา (Forensic Serology)
 •  
งานวิจัย 
 • Pitiwararom R., Vongpaisarnsin K., Hoonwijit U. SCN5A gene exome sequencing profile in sudden unexplained nocturnal death syndrome in Thai population. Chula Med J Vol. 63 No. 2 April – June 2019; 111 – 118
อาจารย์ประจำคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

ดร.พรรษพร  สุวรรณากาศ

อาจารย์ประจำคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโทอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558
ศศ.ม. นโยบายสังคม สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2560
ปร.ด. อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2564
 • ทฤษฎีอาชญาวิทยา

 • การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังสูงอายุ สัมนาอาชญาวิทยา

 • หลักสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมทางสังคม

 • งานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม

งานวิจัย
 • ปิเตอร์ รักธรรม, พรรษพร สุวรรณากาศ, Heilo Brites da Silva และ ลลิตา ดำรงกุลกำจร. (2565). การบริหารความเสี่ยงและการพัฒนากลยุทธ์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยไทยในสถานการณ์ COVID 19, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

บทความวิชาการ
 • พรรษพร สุวรรณากาศ. (2565). การสืบเสาะและพินิจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา. วารสารอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์, 8(1), 137–149.

Proceeding
 • Nanthakorn. B, Ractham.P & Suwannakart, P. (2022). Digital Inequalities at High Schools in hailand: A Survey-Based Exploration Leading to Expert-Backed Bridging Strategies. Proceeding on The 22nd International Conference on Electronic Business, Bangkok, Thailand, 13-17 October 2022.
เจ้าหน้าที่คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

นางสาวธรานันท์ ภาคาใจ (พี่ยิ้ม)

เจ้าหน้าที่คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

เจ้าหน้าที่คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

นายการุณ ทองชิด (พี่อ้น)

เจ้าหน้าที่คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

เจ้าหน้าที่คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

นางสาวสวิตตา วงค์ภาคำ (พี่บีม)

เจ้าหน้าที่คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

Contact

โทรศัพท์ : 029972200 ต่อ 1283
โทรสาร : 029972200 ต่อ 1216
อีเมล : cjarsu@gmail.com

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Follow us