หลักสูตรปริญญาตรี

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

คณะอาชญาวิทยา
โคนันรุ่นที่ 4 (2)
ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2
คณะอาชญาวิทยา Open House 2022 -3
คณะอาชญาวิทยา Open House 2022 -6
สมัครเรียน คณะอาชญาวิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

Bachelor of Science Program in Criminology and Forensic Science

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Criminology and Forensic Science)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Criminology and Forensic Science)

แผนการเรียน

 • 4 ปี 126 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • ประมาณ 350,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า ( ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม )

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาการศึกษา ( Transcript ) 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด     
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด   
 4. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 3 รูป ( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )

เกี่ยวกับสาขาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

ปรัชญา

หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ ในการบูรณาการความรู้ด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้แบบสหวิทยาการ (ซึ่งประกอบด้วยความรู้ด้านอาชญาวิทยา วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม) และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม

     หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
ที่สามารถทำงานในหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม บัณฑิตเหล่านี้จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของไทย ด้วยการอาศัยความรู้นิติวิทยาศาสตร์และอาชญาวิทยามากขึ้น ซึ่งจะทำให้กระบวนการยุติธรรมมีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือมากขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวม

กิจกรรม คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ การประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ทางด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมได้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และนำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ควบคู่กับการเน้นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม   
 3. เพื่อสนับสนุน ผลักดัน ให้สังคมได้ตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาและกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรม
 4. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการสำหรับเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในระดับที่สูงขึ้นทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาสถาบันวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ
จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     126 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้

กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต 

กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย   3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร   12 หน่วยกิต

โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้

กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ    6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ    6 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่  8 จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต

     นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม 
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์

หมวดวิชาเฉพาะ     90 หน่วยกิต 

1.) วิชาชีพ-บังคับ 81 หน่วยกิต
2.) วิชาชีพ-เลือก   9 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1)  กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)

    นักศึกษาจะต้องเรียนกลุ่มวิชา RSU Identity จำนวน  3   หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาสังคมธรรมาธิปไตย  2 หน่วยกิต   และเลือกเรียนรายวิชาอีก 1 หน่วยกิต ดังนี้

     จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

RSU 111สังคมธรรมาธิปไตย
(Social Dharmacracy)
2(20-4)
RSU 112กีฬาเพื่อสุขภาพ
(Sports for Health
1(0-2-1)
 
2)  กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร (Internationalization and Communication)

     รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่นักศึกษาจะต้องเรียน ดังนี้ 

     กรณีที่ 1 นักศึกษาที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ 0-20 คะแนน หรือ ไม่มีผลคะแนน O-NET หรือเกรดเฉลี่ยรวมภาษา ต่างประเทศ ต่ำกว่า 3.00) จะต้องเรียนวิชา ENL 124 : ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Bridging) และสอบผ่านได้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) ก่อน จึงสามารถเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ ตามกรณีที่2 อย่างไรก็ตาม วิชานี้เทียบเท่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่นับรวมกับจำนวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     กรณีที่  2  นักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ 21 คะแนนขึ้นไป หรือเกรดเฉลี่ยรวมภาษาต่างประเทศ มากกว่า 3.00 ขึ้นไป) สามารถเริ่มเรียน ENL 125: ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก (English for Global Exploration) หลังจากนั้น จึงสามารถเรียนวิชา ENL126 :ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ (English in TED – Technology, Entertainment, and Design) นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง คือ ENL 127: ภาษาอังกฤษในการทำงาน (English at Work)   ENL 128: การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (Presentations in English) และ ENL 129: ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม (English for Meetings) ได้

2.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)                

     จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ENL 124ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
(English Bridging)   
3(2-2-5)
ENL 125ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก
(English for Global Exploration) 
 3(2-2-5)
ENL 126ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ
(English in TED – Technology, Entertainment, and Design)
3(2-2-5)
 
2.2) กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ  (International Language and International Experience)

     จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

     

ENL 127ENL 127
(English at Work)
3(2-2-5)
ENL 128การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
(Presentations in English)
3(2-2-5)
ENL 129ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม
(English for Meetings)
3(2-2-5)
ENL 130ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
(Business English)
3(2-2-5)
THA 126ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
3(2-2-5)
RSU 127ลุยโลกอินเตอร์
(Intercultural Communication)
3(2-2-5)
RSU 128 ไทยมองเทศ เทศมองไทย
(Intercultural Communication in Thai Community)
3(2-2-5)
RSU 129สู่โลกกว้าง
(Intercultural Communication in World Community)
3(0-35-18)
JPN 101ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Japanese for Everyday Communication I)
3(2-2-5)
JPN 102ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Japanese for Everyday Communication II)
3(2-2-5)
JPN 110ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
(Japanese Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
CHN 101ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Chinese for Everyday Communication I)
3(2-2-5)
CHN 102ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Chinese for Everyday Communication II)
3(2-2-5)
CHN 110ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสาร
(Chinese Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
FRN 101ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน 1
(French for Beginners I)
3(2-2-5)
FRN 102ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน 2
(French for Beginners II)
3(2-2-5)
FRN 110ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
(French Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
ISL 111ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Arabic for Everyday Communication I)
3(2-2-5)
ISL 112 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Arabic for Everyday Communication II)
3(2-2-5)
ISL 113ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม
(Arabic Language and Culture in Muslim Countries)
3(2-2-5)
KOR 101ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Korean for Everyday Communication I)
3(2-2-5)
KOR 102ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Korean for Everyday Communication II)
3(2-2-5)
KOR 110ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
(Korean Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
RUS 101ภาษารัสเซียสำหรับผู้เริ่มเรียน
(Russian for Beginners)
3(236)
RUS 102ภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน
(Russian for Daily Life)
3(2-2-5)
RUS 110ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียเพื่อการสื่อสาร
(Russian Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
SPN 101ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Spanish for Everyday Communication I)
3(236)
SPN 102ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Spanish for Everyday Communication II)
3(2-3-6)
SPN 110ภาษาและวัฒนธรรมสเปนเพื่อการสื่อสาร
(Spanish Language and Culture for Communication)
3(236)
GER 121ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(German for Everyday Communication I)
3(2-3-6)
GER 122ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(German for Everyday Communication II)
3(2-3-6)
GER 110ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
(German Language and Culture for Communication)
3(2-3-6)
SWD 121ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Swedish for Everyday Communication I)
3(2-3-6)
SWD 122ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Swedish for Everyday Communication II)
3(2-3-6)
SWD 110ภาษาและวัฒนธรรมสวีเดนเพื่อการสื่อสาร
(Swedish Language and Culture for Communication)
3(2-3-6)
VTN 101ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Vietnamese for Everyday Communication I)
3(2-2-5)
VTN 102ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Vietnamese for Everyday Communication II)
3(2-2-5)
VTN 110ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
(Vietnamese Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
MLY 101ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Malay for Everyday Communication I)
3(2-2-5)
MLY 102ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Malay for Everyday Communication II)
3(2-2-5)
MLY 110ภาษาและวัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่อสาร
(Malay Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
BHS 101ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1     
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)
3(2-2-5)
BHS 102ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)
3(2-2-5)
BHS 110ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
(Indonesia Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
LAO 101ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Lao for Everyday Communication I)
3(2-2-5)
LAO 102ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Lao for Everyday Communication II)
3(2-2-5)
LAO 110ภาษาและวัฒนธรรมลาวเพื่อการสื่อสาร
(Lao Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
BRM 121ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจำวัน 1
(Burmese for Everyday Communication I)
3(2-2-5)
BRM 122ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจำวัน 2
(Burmese for Everyday Communication II)
3(2-2-5)
BRM 110ภาษาและวัฒนธรรมพม่าเพื่อการสื่อสาร
(Burmese Language and Culture for Communication)
3(2-2-5)
 
3)  กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility)

     นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

     จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

       

RSU 130

ศาสตร์แห่งรัก
(Science of Love)

3(2-2-5)

RSU 131

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
(Leadership for Changes)

3(2-2-5)

RSU 132

การรู้เท่าทันการคอร์รัปชั่น
(Corruption Literacy)

3(2-2-5)

RSU 133

ศาสตร์พระราชา
(King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy)

3(2-2-5)

RSU 134

กฎหมายต้องรู้
(Legal Awareness)

3(2-2-5)

RSU 135

การออกแบบชีวิตและสังคมแห่งความสุข
(Happy Life and Society Design)

3(2-2-5)

           

4)  กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)

     นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

     จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

RSU 140

ชีวิตในต่างแดนกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
(Intercultural Communication through Overseas Experiences)

3(0-35-18)

RSU 141

สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน
(Seminars in Overseas Experiences)

3(3-0-6)

RSU 142

ศาสตร์และศิลป์แห่งการดำเนินชีวิต
(Sciences and Arts of Living)

3(3-0-6)

RSU 143

ปทุมธานีศึกษา
(Pathum Thani Study)

3(306)

RSU 144

 คนต้นแบบ
(Idol Studies)

3(306)

RSU 145

สื่อสะท้อนชีวิต
(Life Reflection Through Media)

3(306)

RSU 146

รู้ทันโลก
(World Society Awareness)

3(306)

RSU 147

ความเป็นไทย
(Thainess)

3(2-2-5)

RSU 148

ไทยในสื่อ
(Thai Dimensions in Media)

3(2-2-5)

RSU 149

วัฒนธรรมวิจักษ์
(Cultural Appreciation)

3(2-2-5)

RSU 240

ศิลปะการทำงานต่างวัฒนธรรม
(Arts of Working with Foreigners)

3(2-2-5)

RSU 241

วิถีอาเซียน 1
(Introduction to Passage to ASEAN: P2A1)

3(2-2-5)

RSU 242

วิถีอาเซียน 2
(Passage to ASEAN Experiences: P2A2)

3(2-2-5)  

RSU 243

ความสร้างสรรค์ในงานศิลป์
(Creativity in the Arts)

3(2-2-5)  

         

5) กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship)

     นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

     จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

RSU 150

การจัดการเชิงสร้างสรรค์
Creative Management)

3(2-2-5)

RSU 151

ประสบการณ์จากการสตาร์ทอัพและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ     
(Startup and Entrepreneurship Experiences)

3(1-4-4)

RSU 152

 การคิดนอกกรอบ
(Lateral Thinking)

3(2-2-5)

RSU 153

 ผู้ประกอบการไลฟ์สไตล์
(Lifestyle Entrepreneurship)

3(2-2-5)

RSU 154

แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
(Entrepreneurship Concept in Digital Economy)

3(3-0-6)

RSU 155

 งานออนไลน์ระดับโลก
(Global Online Job)

3(2-2-5)

         

6) กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy)

     นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

     จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

RSU 160

รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
(Digital Media Literacy)

3(2-2-5)

RSU 161

การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
(Design and Production of Media)

3(2-2-5)

RSU 162

 รู้เท่าทันการลงทุนในยุคดิจิทัล
(Investment Literacy in the Digital Age)

3(306)

RSU 163

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสื่อดิจิทัล
(Toward Digital Media Transformation)

3(2-2-5)

         

7) กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science)    

     นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

     จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

RSU 170

หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science) 

3(2-2-5)

RSU 171

วิถีสุขภาพดีมีสุข
(Healthy Life-Styles)

3(2-2-5)

RSU 172

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Environment -friendly Life)

3(2-2-5)

RSU 173

 โภชนาการสร้างเสริมสุขภาพ
(Nutrition and Health Promotion)

3(2-2-5)

RSU 174

 การออกแบบสรีระ
(Physical Body Design)

3(2-2-5)

         

8) กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style)

     นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

     จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

RSU 180

 รังสิตมาย-สไตล์
(RSU My-Style)

3(1-4-4)

RSU 181

 นันทนาการ
(Recreation)

3(2-2-5)

RSU 182

การพัฒนาความสามารถพิเศษ
(Talents Development)

3(2-2-5)

RSU 183

 การปฏิบัติงานช่างด้วยตนเอง
(D.I.Y.)

3(2-2-5)

RSU 184

 คนต่างรุ่นในสังคมสูงวัย
(Cross Generations in Aging Society)

3(2-2-5)

RSU 185

 ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
(Information Technology Skills for Professionals)

3(2-2-5)

         

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

     1) วิชาชีพ – บังคับ 81 หน่วยกิต

     จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ANA 100กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
(Basic Anatomy)
3(236)
BCH 201ชีวเคมีพื้นฐาน
(Basic Biochemistry)
4(338)
BIO 131ชีววิทยาทั่วไป
(General Biology)
3(306)
BIO 132ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
(General Biology Laboratory)
1(032)
BMS 403จุลกายวิภาคศาสตร์
(Microscopic Anatomy)
3(236)
BMS 418พิษวิทยา
(Toxicology)
3(236)
CHM 129เคมีเบื้องต้น
(Introduction to Chemistry)
4(338)
CHM 230เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
(Basic Analytical Chemistry)
3(236)
CJA 101กระบวนการยุติธรรมและกฏหมายในชีวิตประจำวัน
(Justice Administration and Laws in Daily Life)
3(306)
CJA 102การบริหารงานตำรวจ
(Police Administration)
3(306)
CJA 103ยุทธวิธีตำรวจ
(Police Tactics)
3(306)
CJA 201หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์และกฏหมาย
(The Principle of Forensic Science, and Law)
3(306)
CJA 202ทฤษฎีอาชญาวิทยา
(Criminological Theory)
3(306)
CJA 204หลักกฎหมายอาญากับอาชญากรรม
(Criminal Laws and Crime)
3(306)
CJA 301การบริหารจัดการและตรวจสถานที่เกิดเหตุ
(Crime Scene Management and Investigation)
3(306)
CJA 304กฎหมายธุรกิจเบื้องต้นกับอาชญากรรม
(Introduction to Business Law and Crime)
3(306)
CJA 325ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
2(204)
CJA 391การพิสูจน์หลักฐาน
(Criminalistics)
3(306)
CJA 401การบูรณาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
(Integration of Criminology and Forensic science)
3(306)
CJA 402หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
(Human Rights, Ethics, and Good Governance)
3(306)
CJA 406คอมพิวเตอร์ และกฎหมายด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนิติวิทยาศาสตร์
(Criminal Laws and Crime)
3(306)
CJA 411การฝึกงาน*
(Practical Training)
หากเลือกเรียนรายวิชา CJA 411การฝึกงาน ไม่ต้องเรียน CJA 497 สหกิจศึกษา
3(03518)
CJA 491ปริญญานิพนธ์*
(Senior Project)
3(095)
CJA 497สหกิจศึกษา*
(Cooperative Education)
*หากเลือกเรียนรายวิชา CJA 497 สหกิจศึกษาไม่ต้องเรียน CJA 411 การฝึกงาน, CJA 491 ปริญญานิพนธ์
6(03518)
MIC 305จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
(Microbiology and Immunology)
4(338)
PAT 207พยาธิวิทยาสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาสาขาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
(Pathophysiology for Criminology and Forensic Science Student)
2(204)
PHY 135ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(Life Science Physics)
3(236)
PMC 101เภสัชวิทยาทั่วไป
(General Pharmacology)
1(102)
PSO 100สรีรวิทยาพื้นฐาน
(Basic Physiology)
3(306)

     

     2) วิชาชีพ – เลือก 9 หน่วยกิต

     จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

BMS 322พันธุวิศวกรรม
(Genetic Engineering)
3(236)
CJA 205จิตวิทยากับกระบวนการยุติธรรม
(Psychology and Criminal Justice)
3(306)
CJA 303เด็กและเยาวชนกับอาชญากรรม
(Youth and Crime)
3(306)
CJA 306อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
(Cyber Crime and Technology)
3(306)
CJA 307เหยื่อวิทยา
(Victimology)
3(306)
CJA 404อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเมือง
(Economic and Political Crime)
3(306)
CJA 408พิษวิทยาสำหรับนิติวิทยาศาสตร์
(Forensic Toxicology)
3(236)

Contact

โทรศัพท์ : 029972200 ต่อ 1283
โทรสาร : 029972200 ต่อ 1216
อีเมล : cjarsu@gmail.com

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Follow us