ธีสิส | Thesis

คณะอาชญาวิทยา และการบริหารยุติธรรม

ชื่อเรื่อง : สาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวัด: กรณีศึกษาวัดในอาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ชื่อนักศึกษา : พระครูสมุห์เผิน โจมรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อรรถพล ควรเลี้ยง

ปี : 2559

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ในเขตสถานีตารวจภูธรเมืองนนทบุรี

ชื่อนักศึกษา : ร้อยตำรวจโท ประวิทย์ สองแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา : กฤษณพงค์ พูตระกูล

ปี : 2559

Contact

โทรศัพท์ : 029972200 ต่อ 1283
โทรสาร : 029972200 ต่อ 1216
อีเมล : cjarsu@gmail.com

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Follow us