จอดรถหน้าบ้าน

จอดรถ หน้าบ้านตัวเอง ผิดไหม?

     ปัญหาโลกแตกกับเรื่องของการ จอดรถ หน้าบ้านหรือริมรั้วบ้านตัวเองซึ่งทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทมานักต่อนัก และล่าสุดก็มีข่าวเพื่อนบ้านหัวร้อน ทะเลาะเรื่องที่จอดถึงขั้นเสียชีวิตครับ การจอดรถบนถนนสาธารณะในหมู่บ้าน และหน้าบ้านตัวเอง หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นพื้นที่เปล่า ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไม่ถือว่าเป็นความผิด แต่รู้หรือไม่ว่า ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มีเจ้าของหรือไม่ แต่ถ้าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือกีดขวางการจราจร ก็ถือว่ามีความผิด แต่จะผิดมากหรือน้อย และจะแก้ไขได้อย่างไร วันนี้คณะอาญาวิทยาฯ จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจกันครับ

จอดรถหน้าบ้าน
Realtimecarmagazine.com

ใครเป็นเจ้าของพื้นที่หน้าบ้าน?

     ต้องทำความเข้าใจก่อนเลยว่า พื้นที่หน้าบ้านนั้นไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเจ้าของบ้าน แต่เป็นพื้นที่ที่ติดอยู่กับตัวบ้าน ลูกบ้านอื่นจึงยอมให้เจ้าของบ้านนั้นได้ใช้ประโยชน์ก่อน แต่การใช้ประโยชน์นั้นจะต้องไม่ผิดกฎหมาย และไม่ส่งผลกระทบต่อลูกบ้านคนอื่นๆ

     นอกจากนี้เจ้าของบ้านยังได้สิทธิ์เพิ่มเติมคือ ช่องประตูที่ขออนุญาตไว้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นทางออก โดยจะถูกระบุไว้ว่าเป็นทางสัญจร ซึ่งถือว่าเป็นทางสัญจรสำหรับเจ้าของบ้านคนเดียวครับ

จอดรถหน้าบ้าน
brighttv.co.th

กฎหมายห้ามจอดรถบริเวณใดบ้าง?

     กระทรวงยุติธรรม ได้มีการชี้แจงข้อกฎหมายเพื่อไขข้อข้องใจไว้ ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 55 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถ

 1. ในช่องเดินรถ เว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีที่ไม่มีช่องเดินรถประจำทาง
 2. บนทางเท้า
 3. บนสะพานหรือในอุโมงค์
 4. ในทางร่วมทางแยก
 5. ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ
 6. ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ
 7. ในเขตปลอดภัย
 8. ในลักษณะกีดขวางการจราจร

     ดังนั้นหากเป็นถนนในหมู่บ้าน การจอดรถไว้ริมรั้ว ริมถนนหน้าบ้านตนเอง หรือหน้าประตูเข้าออกบ้านตนเองที่ถือเป็นทางสัญจรสำหรับเจ้าของบ้าน ก็ยังถือว่ามีโอกาสผิดในข้อต่างๆ ได้ หากเป็นกรณีดังต่อไปนี้

 • จอดรถอยู่ในบริเวณทางร่วม ทางแยก
 • จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ
 • จอดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ
 • จอดรถในเขตปลอดภัย
 • จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
จอดรถหน้าบ้าน
barkingtroll.blogspot.com

วางกระถางหน้าบ้าน ผิดหรือไม่ผิด?

     นอกจากปัญหาเรื่องการจอดรถแล้ว บางบ้านก็อาจจะเจอปัญหาการวางกระถางต้นไม้หน้าบ้าน ซึ่งในกรณีของหมู่บ้านจัดสรรมีกฎหมาย ข้อกำหนดที่ครอบคลุม เรียกว่า “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550” เพราะเมื่อก่อนหมู่บ้านจัดสรรเริ่มต้นมีในกรุงเทพมหานครเป็นที่แรก กล่าวสรุปได้ว่าพื้นที่อันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราก็คือตั้งแต่ในส่วนรั้วบ้านเข้ามา ดังนั้นนอกบ้านตั้งแต่บริเวณทางเท้า ถือเป็นพื้นที่ส่วนรวม เพื่อให้สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์เสมอ บางครั้งนิติบุคคลในหมู่บ้านนั้นจะอนุญาตให้วางกระถางหรือตกแต่งหน้าบ้านได้ แต่หากมีข้อพิพาทขึ้นมา ผู้ที่ตัดสินก็คือศาล และต้องใช้กฎหมายเป็นตัวตัดสิน ฉะนั้นเจ้าของบ้านจะถือว่าคำประกาศของนิติบุคคลนั้นถูกไม่ได้ครับ

วางกระถาง
kaijeaw.com

บทลงโทษทางกฎหมาย

 1. โทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 ว่าด้วยการกระทำใดๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอาย หรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัล หรือเป็นการกระทำอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 2. โทษทางแพ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

     ถึงแม้ว่าการจอดรถบนถนนในหมู่บ้าน หรือในพื้นที่สาธารณะจะเป็นเรื่องที่ลูกบ้านสามารถคุยหารือตกลงกันก่อนทะเลาะวิทวาทได้ แต่เราก็ต้องเคารพกฎของการอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ทำสิ่งที่ส่งผลกระทบให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อน ไม่สะดวกในการใช้ชีวิต ซึ่งอาจจะนำไปสู่การผิดใจได้นั้นเองครับ

ขอบคุณข้อมูล: ธรรมนิติ , จระเข้

Contact

โทรศัพท์ : 029972200 ต่อ 1283
โทรสาร : 029972200 ต่อ 1216
อีเมล : cjarsu@gmail.com

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Follow us